Pet phrases in Guangdong Cantonese

1.搏一搏单车变摩托
English meaning:try your best to make something better.
中文意思:抓住机会去努力情况会有所改善。
bok yāt bok,dāan chē bin mō tok。

例句:只要你俾心机去做,搏一搏单车都会变摩托。

(只要你认真去做,会好起来的。)

2.搞搞震冇帮衬
English meaning:put someone to trouble;trouble maker;
中文意思:责怪那些看到身边的人在忙或者需要帮忙时,光顾着添麻烦或者捣乱而不去帮忙﹑做点实事的人。
gáau gáau jan,móuh bōn chan。

例句:你条友仔,搞搞震无帮衬!

(你这个人,只会添麻烦一点忙都帮不上!)

3.滚水渌猪肠
English meaning:one disaster after another;The business is so bad.
中文意思:形容收支减少,生意不济。也可以引申为,处于困境而雪上加霜。
gwán séui luhk jyū chèuhng。

例句:贵米都未捱完,油价又升,我份粮又滚水渌猪肠。

(米价都还没降,油价又升了,我的工资又减了。)

4.巴闭
English meaning:awesome;rude and unreasonable;
中文意思:很厉害;蛮横无理。
bā bai。

例句:听讲你好巴闭喔!

(听说你很厉害噢!)

5.十划未有一撇
English meaning:it is premature to talk about success at this stage.
中文意思:比喻事情离成功还早着。
sahp wā meih yáuh yāt pit。
例句:-听讲佢地结咗婚?-边度有皆!十划未有一撇!

(-听说他们结婚了?-哪里有!他们还没结婚呢!)

6.鸡同鸭讲
English meaning: it is difficult to communicate;
中文意思:鸡与鸭讲话,相互不知所云。形容双方言语不通,无法沟通。也形容双方意见分歧很大,没有共同语言,谈不拢。
gāi tùhng áap góng

例句:我同佢沟通唔到,鸡同鸭讲咁!

(我与他无法沟通!)

7.冬瓜豆腐
English meaning:come to a bad end;suffer misfortune;
中文意思:以前办丧事,丧宴上常有冬瓜和豆腐这两样主菜,后来人们便常用冬瓜豆腐这句话婉转地比喻遭遇不测,意外发生不幸的事。
dūng gwā dauh fuh。

例句:如果我有乜冬瓜豆腐,你帮我睇住我爹地妈咪。

(如果我遭遇不测,你帮我照顾好我爸爸妈妈。)

8.炒鱿鱼
English meaning:get the sack;be fired;
中文意思:形容工作被辞退、解雇,或者开除。
cháau yàuh yú。

例句:佢被老板炒鱿鱼了。

(他被老板解雇了。)

9.大头虾
English meaning:carelessness;forget this, that and the other;
中文意思:形容一个人很粗心,通常说一个人老是丢三落四。
daaih tàuh hā

例句:做秘书切忌大头虾,到时都唔知系佢提boss还系boss提佢。

(做秘书切忌不能没有记性,丢三落四,不然都不知道是秘书提醒老板事情还是老板提醒秘书。)

10.吹水
English meaning:to chat;to gossip;
中文意思:闲聊,聊天。
chēui séui

例句:得闲吹水啦!

(有空聊天!)

11.珍珠都冇咁真
English meaning: absolutely true;as sure as fate;
中文意思:词语字面意思是珍珠也没有那么真,表达事物的真实性十分可靠,千真万确。
jān jyū dōu móuh gam jān

例句:-呢黄金系真嘅咩?-梗系啦,珍珠都冇咁真啦!

(这黄金是真的吗?当然啦,千真万确!)

12.生旧叉烧好过生你。
English meaning: it means that someone is really good for nothing.
中文意思:广东妈妈经常挂在嘴边的金句(口头禅),通常是孩子不听话做了令父母伤心失望又气愤的事,就会用此俗语宣泄心中的情绪。实际意思是说你一点用都没。但这些都只是气话。
sāang gauh chā sīu hóu gwo sāang néih

例句:你都唔俾心机认真读书次次考甘差,真系生旧叉烧好过生你呀。

(你一点都不认真上学每次考试都考这么差,真是一点用都没!)

13.藤条炆猪肉
English meaning: Hit someone with a cane.
中文意思:指用藤条抽打。
tàhng tíu māng jyū yuhk

例句:今次考试考水瓜汤,我老豆估计要藤条焖猪肉咯!

(这次考试考得很差,我爸爸估计得打我一顿!)

14.化骨龙
English meaning: naughty child;monkey around;
中文意思:形容自家孩子不听话,调皮,捣蛋者。
fa gwāt lùhng

例句:你地里班化骨龙真系激死我啦!

(你们这群捣蛋鬼太让我生气了!)

15.鬼打都冇咁精神
English meaning: energetic;fresh with energy;
中文意思:精力充足,精神焕发;形容人突然表现出异常的兴奋。
gwái dá dōu móuh gám jīng sàhn

例句:一讲起有足球踢,佢就鬼打都没咁精神。

(说起有足球踢,他就精神焕发了。)

16.掂过碌蔗
English meaning: good luck with sth;things will get on smoothly;
中文意思:事情的进展非常顺利。
dihm gwo lūk je

例句:新春佳节,我祝你做乜都掂,掂过碌蔗!

(新春佳节,祝你做什么事情都很顺利!)

17.乱噏廿四
English meaning: nonsense;stuff and nonsense;
中文意思: 胡言乱语;胡说八道;
lyún āp yah sei

例句:佢系度乱噏廿四,唔使理佢啦!

(他在胡说八道,不用理他!)

18.激死老豆搵山拜。
English meaning: The father was extremely angry when his children did something wrong;
中文意思:形容子女不长进,不听话,忤逆父母,会把父亲气死。
gīk séi lóuh dauh wán sāan baai

例句:你输晒d学费,真係想激死老豆搵山拜咩!

(你把学费全输光了,是不是想把父亲活活气死!)

19.食嘢唔做嘢,做嘢打烂嘢
English meaning: never make, but always break.
中文意思:用来责怪人或埋怨人,就是一件事情交给你去做,你不但没把它做好,反而越做越糟。
sihk yéh m̀h jouh yéh,jouh yéh dá laahn yéh

例句:你个衰女包,食嘢唔做嘢,做嘢打烂嘢!

(你个臭丫头,什么事情都做不好!)

20.未见过大蛇屙屎
English meaning:green and inexperienced;see nothing of life;
中文意思:直接理解就是没有见过蛇拉屎,形容未见过世面,少见多怪、见识不多。
meih gin gwo daaih sèh ō sí

例句:你连劳斯莱斯都唔知系咩,一睇你就未见过大蛇屙屎啦。

(你连劳斯莱斯都不知道是什么,一看你就没见过世面。)


Posted

in

by

Tags: