Basic Phrases in Cantonese

1.Hello
你好
néih hóu

2.Have you eaten?
你食咗饭未啊?
néih sihk jó faahn meih ā?

3.What time is it now?
依家几点啦?
yī gā géi dím lā?

 4.What is your name?
你叫乜嘢名?
néih giu māt yéh mìhng?

 5.My name is David.
我叫做David。
ngóh giu jouh David。

 6.Thank you.
唔该晒你。
m̀h gōi saai néih。

7. Your welcome.
唔使客气。
m̀h sái haak hei。

8. Where is the bathroom?
洗手间系边度?
sái sáu gāan haih bīn douh?

9. Nice to meet you.
好高兴见到你。
hóu gōu hing gin dóu néih。

10. Turn left and then turn right.
先左转然后往右转。
sīn jó jyún yìhn hauh wóhng yauh jyun。

11.What would you like to drink?
你想饮d咩?
néih séung yám d mē?

12. I want like a cup of coffee.
我想要一杯咖啡。
ngóh séung yiu yāt būi ga fē。

13. He is my older brother.
佢系我大佬。
kéuih haih ngóh daaih lóu。

14.She is my younger sister.
佢系我细妹。
kéuih haih ngóh sai múi。

15.They are my friends. 
  
佢地系我嘅朋友。
kéuih deih haih ngóh ge pàhng yáuh。

16. Today, we are going to see a movie.  
今日我地打算去睇电影。
gām yaht ngóh deih dá syun heui tái dihn yíng。

17. Yesterday, I went to the library to study English.
琴日我去图书馆学习英语。
kàhm yaht ngóh heui tòuh syū gún hohk jaahp yīng yúh。    

18. Tomorrow, it will rain. 
听日会落雨。  
 tīng yaht wúi lohk yúh。

 19.I like to walk in the park.
我钟意喺公园里散步。
ngóh jūngyi hái gūng yún léih saan bouh。   

20. What is your favorite color?
你最钟意咩颜色?
 néih jeu jūng yi mē ngàahn sīk?

21. My favorite color is red.
我最钟意嘅颜色系红色。
ngóh jeui jūng yi ge ngàahn sīk haih hùhng sīk。
 22.We are good friends, and we are also co-workers.
我地系好朋友,亦都系同事。
ngóh deih haih hóu pàhng yáuh,yihk dōu haih tùhng sih。
23. I would like to order fried rice.
我想点炒饭。
ngó hséung dím cháau faahn。
24.Excuse me, may I have the check please.
唔好意思,唔该畀支票我啦。
m̀h hóu yi sī,m̀h gōi béi jī piu ngóh lā。
25. Where are you from?
你系边度嚟噶?
néih haih bīn douh làih gā?
26.I am from Beijing, but my wife is from Hong Kong.
我嚟自北京,但我嘅老婆嚟自香港。
ngóh làih jih bāk gīng,daahn ngóh ge lóuh pòh làih jih hēung góng。
27.Do you have any children?
你有冇有细路仔啊?
néih yáuh móuh yáuh sai louh jái ā?
28.I have a son and a daughter.
我有一个仔同埋一个女。
ngóh yáuh yāt go jái tùhng màaih yāt go néuih。
29.How old are your children?
你细路仔几大啦?
sai louh jái géi daaih lā?
30.My son is 11, and my daughter is 14.
我嘅囝11岁,囡14岁。
ngóh ge jái 11 seui,néuih 14 seui。
31.What time do they have to go to school?
佢哋几点去学校噶?
kéuih deih géi dím heui hohk haauh gā?
32.They both have to be at school at nine in the morning.
佢哋都必须喺早上9点到学校。
kéuih deih dōu bīt sēui hái jóu seuhng 9 dím dóu hohk haauh。
33.I’m looking for a good English teacher.
我喺揾一个好嘅英语老师。
ngóh hái wán yāt go hóu ge yīng yúh lóuh sī。
34.What a coincidence! I am an English teacher.
咁啱得咁桥!我就系英语老师。
gam ngāam dāk gam kíu!ngóh jauh haih yīng yúh lóuh sī。
35.Have you ever been to Japan?
你有冇去过日本?
néih yáuh móuh heui gwo yaht bún?
36.I have never been to Japan, but I have traveled to Europe.
我冇去过日本,但系到过欧洲旅游。
ngóh móuh heui gwo yaht bún,daahn haih dou gwo āu jāu léuih yàuh。
37.How much is it to buy a cell phone?
买一部手机要几钱?
máaih yāt bouh sáu gēi yiu géi chín?
38.The price is 1000 dollars.
价格系1000美金。
ga gaak haih 1000 méih gām。
39.What is his job?
佢系做咩工作嘅?
kéuih haih jouh mē gūng jok ge?
40.He is a policeman.
佢系警察。
kéuih haih gíng chaat。
41.It’s raining today.
今日落雨。
gām yaht lohk yúh。
42.What are you doing?
你系度做咩啊?
néih haih douh jouh mē ā?

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply