Basic phrases in Chongqing dialect

About Chongqing dialect:Chongqing dialect(Chinese: 重庆话; pinyin:Chóngqìnghuà; Sichuanese pinyin: Cen2yu2, ) is the most widely used branch of Southwestern Mandarin, with about 90 million speakers. It is named after Chengdu, the capital city of Sichuan, and Chongqing, which was split from Sichuan in 1997. It is spoken mainly in northern and eastern Sichuan, the northeastern part of the Chengdu plain, several cities or counties in southwestern Sichuan (Panzhihua攀枝花, Dechang德昌, Yanyuan盐源, Huili会理,and Ningnan宁南), southern Shaanxi陕西 and western Hubei湖北.

1.Hello.
你好。
ni hao。
2.Have you eaten?
你吃饭了没得?
ni ci fan le mei de?
3.What time is it now?
现在几点了?  
xian zai ji dian le?
4.What is your name?
你叫啥子名字?
ni jiao sha zi ming zi?
5.My name is David.
我叫大卫。
wo jiao da wei。
6.Thank you.
谢谢你。
xie xie ni
7.Your welcome.
不用谢。
bu yong xie。
8.Where is the bathroom?
洗手间在哪里?
xi shou jian zai na li?
9.Nice to meet you。
很高兴见到你。
hen gao xing jian dao ni。
10.Turn left and then turn right.
先左转然后右转。
xian zuo zuan ran hou you zuan。
11.What would you like to drink?
你想喝点啥子?
ni xiang he dian sa zi?
12.I want like a cup of coffee.
我想要一杯咖啡。
wo xiang yao yi bei ka fei。
13.He is my older brother.
他是我大哥。
ta si wo da ge。
14.She is my younger sister.
她是我小妹。
ta si wo xiao mei。
15.They are my friends.
他们是我的朋友。
ta men si wo de peng you。
16.Today, we are going to see a movie.
今天我们打算去看电影。
jin tian wo men da suan qu kan dian ying。
17.Yesterday, I went to the library to study English.
昨天我去图书馆学习了英语。
zuo tian wo qu tu su guan xue xi le ying yu。
18.Tomorrow, it will rain.
明天会下雨。
ming tian hui xia yu。
19.I like to walk in the park,
我喜欢在公园里散步。
wo xi huan zai gong yuan li san bu。
20. What is your favorite color?
你最喜欢的颜色是什么?
ni zui xi huan de yan se si sen mo?
21.My favorite color is red.
我最喜欢的颜色是红色。
wo zui xi huan de yan se si hong se。

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply