Basic phrases in Sichuan dialect

About Sichuan dialect:Sichuan dialect, a southwest Chinese Mandarin, also known as Bashu dialect. Today’s Sichuan dialect was formed during the great migration movement of “filling Sichuan from Huguang to Sichuan” (湖广填四川,the migration from Hunan and Guangdong to Sichuan)during the reign of Kangxi of the Qing Dynasty. It was formed by the gradual evolution and fusion of the Shu language popular in Sichuan before the Ming Dynasty and the immigrant dialects from Hubei, Guangdong, Jiangxi and other places.

1.Hello.
你好。
ni hao
2.Have you eaten?
你吃饭了吗?
ni chi fan le ma?
3.What time is it now?
现在几点了?
xian zai ji dian lo?
4.What is your name?
你叫啥子名字?
ni jiao sha zi ming zi?
5.My name is David.
我叫大卫。
wo jiao da wei.
6.Thank you.
谢谢你。
xie xie ni。
7.You’re welcome.
不客气。
bu ke qi。
8.Where is the bathroom?
洗手间在哪里?
xi shou jian zai na li?
9.Nice to meet you.
很高兴认识你。
hen gao xing ren shi ni。
10.Turn left and then turn right.
左转再右转。
zuo zhuan zai you zhuan。
11.What would you like to drink?
您想喝点啥子?
ni xiang he dian sha zi?
12.I want like a cup of coffee.
我想要一杯咖啡。
wo xiang yao yi bei ka fei。
13.He is my older brother.
他是我的哥哥。
ta shi wo d ge ge。
14.She is my younger sister.
她是我的妹妹。
ta shi wo di mei mei。
15.They are my friends.
他们是我的朋友。
ta men shi wo di peng you。
16.Today, we are going to see a movie.
今天,我们要去看电影。
jin tian,wo men yao qu kan dian ying。
17.Yesterday, I went to the library to study English.
昨天,我去图书馆学英语。
zuo tian, wo qu tu shu guan xue ying yu。
18.Tomorrow, it will rain.
明天会下雨。
ming tian,hui xia yu。
19.I like to walk in the park.
我喜欢在公园里散步。
wo xi huan zai gong yuan li san bu。
20.What is your favorite color?
你最喜欢的颜色是什么?
ni zui xi huan de yan se shi shen me?
21.My favorite color is red.
我最喜欢的颜色是红色。
wo zui xi huan di yan se shi hong se。
22.We are good friends, and we are also co-workers.
我们是好朋友,也是同事。
wo men shi hao peng you,ye shi tong si。
23.I would like to order fried rice.
我想要一份炒饭。
wo xiang yao yi fen chao fan。
24.Excuse me, may I have the check please.
对不起,请给我账单好吗?
dui bu qi,qing gei wo zhang dan hao ma?
25.Where are you from?
你是哪里人?
ni shi na li ren?
26.I am from Beijing, but my wife is from Hong Kong.
我是北京人,但我妻子是香港人。
wo shi bei jing ren,dan wo qi zi shi xiang gang ren。
27.Do you have any children?
你有孩子吗?
ni you hai zi ma?
28.I have a son and a daughter.
我有一儿一女。
wo you yi er yi nv。
29.How old are your children?
你的孩子多大了?
ni di hai zi duo da le?
30.My son is 11, and my daughter is 14.
我儿子11岁,女儿14岁。
wo er zi 11 sui,nv er 14 sui。
31.What time do they have to go to school?
他们什么时候上学?
ta men shen me shi hou shang xue?
32.They both have to be at school at nine in the morning.
他们俩早上九点必须到学校。
ta men liang zao shang jiu dian bi xu dao xue xiao。
33.I’m looking for a good English teacher.
我想找一个好的英语老师。
wo xiang zhao yi ge hao de ying yu lao shi。
34.What a coincidence! I am an English teacher.
真巧啊!我是一名英语老师。
zhen qiao a!wo shi yi ming ying yu lao shi。
35.Have you ever been to Japan?
你去过日本吗?
ni qu guo ri ben ma?
36.I have never been to Japan, but I have traveled to Europe.
我没去过日本,但我去过欧洲。
wo mei qu guo ri ben,dan wo qu guo ou zhou。
37.How much is it to buy a cell phone?
买个手机好多钱?
mai ge shou ji hao duo qian?
38.The price is 1000 dollars.
价格是1000美元。
jia ge shi 1000mei yuan。
39.What is his job?
他的工作是什么?
ta de gong zuo shi shen me?
40.He is a policeman.
他是一名警察。
ta shi yi ming jing cha。
41.It’s raining today.
今天下雨了。
jin tian xia yu le.
42.What are you doing?
你在抓子?
ni zai zhua zi?

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply